CE2 Centrum Edukacji
Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

Certyfikat „Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Walidacja metod i wyznaczanie niepewności w pomiarach oświetlenia” - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

 • Światło w procesie widzenia, podstawowe wielkości fotometryczne i prawa stosowane w technice świetlnej.
 • Rola światła w procesie pracy i zasady oświetlania stanowisk pracy: rodzaje oświetlenia, natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, rozkład luminancji, ograniczenie olśnienia, ograniczenie odbić, tętnienie światła, barwa światła i oddawanie barw, oświetlenie awaryjne.
 • Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - zakres i wymagania normy oświetleniowej, interpretacje.
 • Elektryczne Źródła światła i oprawy oświetleniowe: parametry oświetleniowe Źródeł światła, żarowe Źródła światła, lampy wyładowcze, właściwości świetlne opraw, zasady doboru i rozmieszczania opraw oświetleniowych
 • Pomiary podstawowych parametrów oświetlenia elektrycznego: zakres i warunki wykonywania badań pomiar natężenia oświetlenia, wyznaczenie równomierności oświetlenia, sprawdzenie rozkładu luminancji w strefach przedmiotu pracy wzrokowej, sprawdzenie współczynnika odbicia, sprawdzenie względnego natężenia oświetlenia ścian i sufitu 11 sprawdzenie barwy światła i oddawania barw, sprawdzenie tętnienia i zmian aperiodycznych światła, sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa, interpretacja wyników pomiarów. Pomiar oświetlenia dziennego.
  Walidacja metod badawczych i niepewność pomiarów. Wyznaczenie niepewności wielkości mierzonej: zastosowanie metod statystycznych,
  powtarzalność odtwarzalność (metoda A), inne Źródła danych o n niepewności (metoda B).
 • Niepewność rozszerzona: budżet niepewności, prawo przenoszenia niepewności i złożona niepewność standardowa, niepewność
  rozszerzona, zapisywanie wyniku z niepewnością, szacowanie niepewności pomiaru na podstawie parametrów charakteryzujących dokładność metody.
 • Walidacja metody badawczej: zakres roboczy, odporność, selektywność metody, granica wykrywalności (LOD), granica oznaczenia
  ilościowego (LPQ), czułość metody, powtarzalność, odtwarzalność, precyzja pośrednia metody, poprawność metody (obciążenie), odzysk, zdolność pomiarowa, określenie zależności funkcyjnej pomiędzy wartościami określającymi precyzję a wartością średnią, niepewność
  metody badawczej
 • Ocena metody badawczej, testy statystyczne.
 • Procedura pomiarów oświetlenia i niepewność w pomiarach oświetlenia, sprawdzanie aparatury pomiarowej
 • Pomiary oświetlenia ćwiczenia praktyczne:
  • pomiar natężenia oświetlenia i wyznaczanie średniego natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia
  • pomiar współczynnika
  • oświetlenia dziennego i stałego uzupełniającego oświetlenia elektrycznego - raport z badań