Akademia Bezpieczeństwa ASE
Ochrona antyelektrostatyczna w strefach zagrożonych wybuchem

Ochrona antyelektrostatyczna w strefach zagrożonych wybuchem - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Ochrona antyelektrostatyczna w strefach zagrożonych wybuchem

  • Zjawisko elektryczności statycznej/ Origin of static electricity phenomenon
  • Mechanizmy elektryzacji / The mechanism of electrification
  • Zagrożenia i zakłócenia wywoływane przez elektryczność statyczną w środowisku pracy, szczególnie w strefach Ex / The hazards and disturbances caused by static electricity in work environment, especially in the Ex zones
  • Zasady identyfikacji i oceny zagrożeń I The principles of identification and assessment of hazards
  • Procedury pomiarowe i badawcze / The measurement and test procedures
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną oraz zasady jej stosowania I Static electricity protection and the rules of its application
  • Kryteria oceny skuteczności ochrony antyelektrostatycznej / The evaluation criteria of anti-electrostatic protection
  • Analiza przyczynowo-skutkowa wybranych zdarzeń wypadkowych / Causal-consecutive analysis of selected accidents
  • Normy polskie i międzynarodowe I Polish and international standards