Akademia Bezpieczeństwa ASE
Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy

 • Zasady zapobiegania wybuchow i atmosfer gazowych i par cieczy. Analiza bezpieczeństwa. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Źródła zapłonu / Rules of gas and liquid vapour atmospheres explosion prevention. Safety analysis. Classification of potentially explosive zones. lgnition sources
 • Konstrukcje urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym / Explosion-proof equipment designs
 • Przykłady i opis urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym / Examples and description of explosion-proof electrical equipment
 • Znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym / Explosion-proof equipment marking
 • Zabezpieczenie silników Ex / Ex motors protection
 • Zabezpieczenia silników Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości / Protection of frequency converter fed Ex motors
 • Uziemienia w strefach zagrożenia wybuchem / Grounding in potentially explos ive atmospheres
 • Instalacja odgromowa w strefach Ex / Lightning protection system in Ex zones
 • Utrzymanie ruchu - zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex/ Maintenance - extent of inspections and maintenance of Ex equipment
 • Odbiory instalacji technologicznych / Process installations acceptance
  Prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych I Overhaul and investment works