Akademia Bezpieczeństwa ASE
Bezpieczeństwo elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.

Bezpieczeństwo elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Badania i pomiary - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Bezpieczeństwo elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.

Bezpieczeństwo elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem / Electrical safety in potentially explosive zones:

 • Instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem -wymagania/
 • Electrical systems and equipment in potentially
  explosive zones - requirements
 • Systemy sieciowe zasilania elektroenergetycznego / On-grid power supply systems
 • Systemy wyrównywania potencja/ów I Equalization systems
 • Zasilanie elektroenergetyczne. Ochrona od przepięć / Power supply. Surge protection .
 • Zabezpieczenia elektryczne I Electrical protection

Badania i pomiary / Tests and measurements:

 • Prawo o miarach. Układ jednostek miar SI/ Measures law. International system of units.
 • Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych / Lega I metrological inspection of measuring instruments
 • Metody pomia rowe i przyrządy. Błędy pomiaru/ Measuring methods and instruments. Measuring errors
 • Instrukcja badań i pomiarów. Bezpieczeństwo pomiarów/ Tests and measurements instructions . Measurements safety
 • Zakres badań i pomiarów odbiorczych. Zakres badań i pomiarów okresowych / Scope of acceptance measurements and tests. Scope of periodic measurements and tests